vikinger v1.1.0 - buddypress and gamipress social community